Untitled-1
TH / ENG
OUR SERVICE

 
TOPIC
   
 • การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจ ดัชนีชี้วัด และวัฒนธรรมองค์กร
 •    
 • การกำหนดความชัดเจนของงานและการทบทวนโครงสร้างองค์กร (Work Definition and Review of Organization Structure)
 •    
 • Core Competencies สำหรับองค์กร (Core Organizational Competencies)
 •    
 • Competencies ของหน้าที่งานและระบบการพัฒนาวิชาชีพ
 •    
 • การกำหนดความชัดเจนของหน้าที่งาน (Role Definition)
 •    
 • การประเมินค่างาน (Job Evaluation)
 •    
 • ระบบผลตอบแทนและกลยุทธ์การจ่ายผลตอบแทน (Reward Strategy and System)