Untitled-1
TH / ENG
ABOUT  HRM

  การจัดการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่

  วิธีการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งยังส่งผลให้ผู้บริหารธุรกิจต่างๆหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจังมากขึ้น

  องค์กรต่างๆได้ทำการทบทวนและวิเคราะห์ถึงการดำเนินงานของตนเอง ซึ่งทำให้เกิดคำถามพื้นฐานขึ้นว่าเราจะดำเนินธุรกิจอย่างไรอะไรคือกลยุทธ์หลักของเรา  อะไรคือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้พนักงานของเราสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   HRM Consulting สามารถช่วยให้ลูกค้าส่วนใหญ่รู้จักการวางแผนที่ดีสำหรับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ด้วยการวิเคราะห์และออกแบบให้การบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถสนับสนุนและส่งผลให้มีประสิทธิภาพมากทีสุดแก่องค์กรโดยแท้จริงแล้ววัตถุประสงค์หลักที่สำคัญคือช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนสำหรับการควบคุมดูแลผลการปฏิบัติงานขององค์กรการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานรวมถึงระบบผลตอบแทนที่ดี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

   ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันสามารถแยกออกได้เป็นหลายส่วนด้วยกันคือ การคัดเลือกพนักงาน การประเมินค่างาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การจัดฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ แรงงานสัมพันธ์ และระบบผลตอบแทนพนักงาน ซึ่งระบบต่างๆ เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการการสนับสนุน รวมถึงคำแนะนำจากผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษ โดยปกติแล้ว ระบบต่างๆเหล่านี้ มิได้ ถูกผสมผสานรวมอยู่ในแนวเดียวกันกับทิศทางการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเหตุผลที่ว่า มิใช่เรื่องง่ายสำหรับพนักงานที่จะเข้าใจในวัตถุประสงค์ ความคาดหวังตามตำแหน่งงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพียงแค่ด้วยการศึกษา ทำความเข้าใจจากคำบรรยายหรือการดำเนินงานตามมาตรฐานที่กำหนดขึ้นทั่วไป

   แนวโน้มในปัจจุบันคือการสรรหาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อช่วยเสริมสร้างมุมมองในส่วนต่างๆ ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยนี่คือสาเหตุหลักที่ HRM Consulting ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจดังที่กล่าวมาข้างต้น

   ดังนั้น จากการที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เราจะวิเคราะห์และเลือกใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลูกค้าให้มากที่สุด

   


  ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันจะต้องสามารถนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหารในแต่ละสายงานและพนักงานทุกคนได้ โดยการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

  วิธีการให้บริการลูกค้าของเรา การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม

   เป้าหมายของ HRM Consulting เพื่อ นำเสนอแนวทางและวิธีการทางธุรกิจให้กับลูกค้า ดังนั้น เราจึงต้องสร้างความเข้าใจในรากฐานของปัจจัยแห่งความสำเร็จ รวมถึงการนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อเชื่อมโยงกับรูปแบบการบริหารของลูกค้าด้วย ในขณะเดียวกันรูปแบบที่ต้องใช้ความสามารถทำให้บรรลุถึงเป้าหมายได้จริง และมีประสิทธิภาพเราพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า โดยผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอนดังนี้

     1. การทำความเข้าใจลักษณะของธุรกิจ  วิธีการ กระบวนการทำงาน วัฒนธรรม และค่านิยมที่องค์กรต้องการ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต
     2. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ถือผลประโยชน์ร่วม
     3. กำหนด ขอบเขตของงานทั้งหมดภายในองค์กร รวมทั้งการกำหนดลักษณะของงาน  ผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ หน้าที่ความรับผิดชอบที่คาดหวัง และ ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน
     4. พัฒนา รูปแบบที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการระบบการบริหารทรัพยากร บุคคล โดยรูปแบบดังกล่าว จะมีความเชื่อมโยงกันระหว่างลักษณะงาน ผลงาน ความรู้ความสามารถ และผลตอบแทนที่ได้รับ
     5. พัฒนา กระบวนการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ รวมถึง การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจให้กับพนักงานทั้งหมดในองค์กร และส่งต่อความรู้เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นให้กับฝ่ายงานบริหารทรัพยากรบุคคล