Untitled-1
TH / ENG
OUR ARTICLE
การมุ่งเน้นผลงาน

การมุ่งเน้นผลงาน ควรคำนึงถึงประสิทธิภาพของงานเป็นหลัก เพราะประสิทธิภาพของงานเปรียบเสมือนเป็นตัวขับเคลื่อนให้การทำงานในองค์กร มุ่งสู่เป้าหมาย และประสบความสำเร็จได้ โดยใช้หลักการดังนี้

1)   มีการตัดสินใจในงาน
 • วางหลักการทำงานอย่างมีเป้าหมาย
 • สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขการทำงานได้ตรงจุด ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2)   ถูกต้องเหมาะสม
 • มีการทำงานที่สามารถตอบสนองกับความต้องขององค์กรได้ เช่น มีมาตรฐานในการทำงานที่ชัดเจน มีการกำหนดระยะเวลาและเป้าหมายในการผลิต
 • มีการจัดทำรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น ตารางเวลาการทำงาน รายงาน แผนการบำรุงรักษา และข้อมูลอื่นๆในเวลาที่เหมาะสม
 • มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการผลิตและสามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้อยู่ภาย ในงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ
3)   ทำงานเพื่อให้บรรลุมาตรฐานและได้ผลลัพธ์ ที่ท้าทาย
 • เช่น ทำงานเสร็จก่อนเวลาและภายใต้งบประมาณการกำหนด เป็นการลดจำนวนความเสียหายลง และช่วยเพิ่มเป้าหมายขององค์กรให้มากขึ้นกว่าเดิม
 • พยายามที่จะทำสิ่งที่ดีกว่า เพื่อที่จะรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย
 • มีคณะกรรมการเข้าร่วมในโครงการด้วย (สำหรับโครงการที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงาน)
 • มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนากลยุทธ์ของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
4) ปรับปรุงการทำงานทั้งหมด
 • เน้นการกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายสำหรับพนักงานในแต่ละแผนก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องแบ่งการทำงานและความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับแผน ธุรกิจขององค์กร
 • มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเห็นได้ชัดในแต่ ละฝ่ายงาน
5) ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่กว้างขวาง
 • การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของ องค์กร สามารถรองรับกับความต้องการ การวางแผนการในอนาคต เพื่อเพิ่มขอบเขตการบริหารจัดการองค์กรโดยรวมให้มากขึ้น
การพัฒนาตามรูปแบบนี้ อาจมีการประยุกต์และปรับเปลี่ยนวิธีการ รวมถึงเครื่องมือกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อองค์กร

 
TOPIC
   
 • การมุ่งเน้นผลงาน